Tổng số tiền đã cược Turbo Numbergame 0 VND
Tổng số tiền đã cược Number Games 0 VND
  • Hướng dẫn chơi
Turbo Number Game
Số.
0
Over/Under
0 - 0
Lẻ/Chẵn
0 - 0
Number of The Last Drawn Ball
?
?
?
Game Start: No more bets
Next O/U
Next O/E
Next Combo
[O/U 0, O/E]
Number Wheel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
Number Game
Số.
0
Over/Under
0 - 0
Lẻ/Chẵn
0 - 0
Number of The Last Drawn Ball
?
?
?
Game Start: No more bets
Next O/U
Next O/E
Next Combo
[O/U 0, O/E]
Number Wheel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75